VÆSNER

 

TROR DU PÅ TROLDE, ELVERFOLK OG ÅNDEVÆSNER?


Væsner er tæt knyttet til vores folketro, og symboliserer naturens kræfter. De bor i vandløb, træer, i jorden, i høje eller i huse. De optræder i folkeviser, myter og sagn som overnaturlige eksistenser i menneskelignende skikkelser. Deres forhold til mennesker afhænger af, hvordan vi opfører os. Behandler vi dem godt, hjælper de os.

Væsnerne, jeg finder i naturen, er netop menneskelignende figurer. Skikkelser der træder frem for mit blik i en skyformation, træets bark eller en rislende bæk. For mig har hvert væsen en særlig historie at fortælle. Væsnerne har alle deres egne personligheder, temperamenter og finurligheder. Historien om væsenet kommer til mig helt af sig selv.

Her viser væsnets personlighed og særegne træk sig for mig. Hvert eneste møde med naturens væsner er unikt og min taknemmelighed for at møde hvert væsen er stor.

Fantasien kan arbejde helt af sig selv. Men vi kan også slippe fantasien løs gennem en aktiv beslutning om at lade vores underbevidsthed tale frit til os. Det kan være en spændende og frigørende oplevelse at afkoble fornuften, egoet og logikken. At slippe behovet for at bevise eller modbevise væsenernes eksistens.

Tillid og et aktivt valg om at tro er uløseligt knyttet til min fantasi. Jeg elsker eventyr og fantasi, og hvis det kan give mig og andre en oplevelse til hjerte og sjæl, så vil jeg til hver en tid vælge den fremfor videnskab og beviser.

Fotografierne taler forskelligt til os hver især. Det er til stor glæde for mig, når jeg hører hvad andre ser og opfatter. Jeg håber, du kan finde din egen eventyrverden igennem mine fotografier. Fotografierne er ikke manipuleret, men nænsomt fotobehandlet med stor respekt for motivet som det var i naturen.

 

 

 

CREATURES
 

DO YOU BELIEVE IN TROLLS, ELVES AND SPIRITS?

Creatures of every kind appear in folklore and represent the forces of nature. They live in streams, trees, below ground, within hills and houses alike. They appear in folk songs, myths and legends as supernatural existences with human-like forms. Their relationship with humans depends on our behaviour. If we treat them well, they help us.

The creatures I find in nature are precisely human-like figures. Forms that appear before my gaze in a cloud formation, the bark of a tree or in a trickling stream. For me, every creature has a special story to tell. They all have their own personalities, temperaments and oddities. The story of each creature comes to me quite naturally. The creature's personality and distinctive features show themselves to me. Every encounter with a creature is unique, and my gratitude for meeting each creature is vast.

Our imagination can work completely by itself. But we may also unleash the imagination by actively deciding to let our subconscious speak freely. It is an exciting and liberating experience to disconnect reason, ego and logic. To let go of the need to prove or disprove the existence of creatures.

Trust, as well as my active choice to believe, is inherently connected to my imagination. I love adventure and the fantastical, and if I can give others and myself an experience for the heart and soul, I will always choose this over science and evidence.

The photographs speak differently to each of us. It gives me great pleasure when I hear what others perceive. I hope my pictures can be your gateway to your own Wonderland. The photographs are not manipulated, but gently photo-processed with great respect for the creature, as it appeared before me in its natural surroundings.